Ons verhaal

Wat moet je weten?
De wereld achter betalen was niet sexy en is lang onderbelicht gebleven. De grote vlucht van online heeft sinds kort veel innovatie met zich meegebracht in de vorm van mobiele apps e.d. Maar als we de betaalindustrie beter onder de loep nemen, dan wordt het snel duidelijk dat er in de kern weinig is veranderd. Het zijn nog steeds de banken en creditcardmaatschappijen die samen met een scala aan faciliterende tussenpartijen ons geldverkeer beheersen; de controle over de betaalketen. Een beetje gek eigenlijk. Nieuwe inzichten en technologie, vaak van partijen buiten de branche, hebben veel andere industrieën tenslotte al wel radicaal vernieuwd. Is de betaalindustrie ook toe aan vernieuwing? Steeds meer mensen stellen zich deze vraag.

De mensen
Een groep ondernemers uit verschillende sectoren heeft de koppen bij elkaar gestoken om te kijken of er een alternatief te bedenken is voor de huidige betaalinfrastructuur. Kennis en technologie is aanwezig. Met Tsjep Smits als oprichter kijkt Chirp als niet-bancaire partij met een frisse blik naar een oplossing waarbij de belangen van particulieren en ondernemers centraal staan. Gezond verstand en een pragmatische benadering zijn hierbij leidend en moet voorkomen dat wordt teruggevallen op ‘voorgeprogrammeerd-denken’ ingegeven door bank-DNA.

Geen oude wijn in nieuwe zakken
Om daadwerkelijk een verschil te kunnen maken sluit Chirp niet aan op de bestaande infrastructuur met FinTech-oplossingen zoals bijvoorbeeld Payment Service Providers dit doen. Door juist niet voort te borduren op de bestaande betaalketen, maar door los en onafhankelijk van de bancaire infrastructuur te werken, kunnen we wat bijzonders doen. Zo wordt Chirp het wereldwijde transportsysteem voor alle soorten van ‘digitale waarde’ dat in gebruik is bij consumenten, bedrijven en communities. In plaats van slechts éénrichtingsverkeer, ondersteunt Chirp betalingen in meerdere richtingen met verschillende vormen van waarde binnen één transactie.
Dit klinkt misschien wat ingewikkeld, maar is essentieel in Chirp’s visie om economisch handelen gemakkelijker, sneller en goedkoper te maken.

Digitale euro
Wanneer we spreken over digitale waarde, dan hebben primair de euro als officiële munteenheid (fiat currency) binnen de eurozone in het vizier. In de transitie van contant naar een steeds meer cashless samenleving hoort Chirp steeds vaker de roep om een speciaal voor deze digitale euro toegerust, parallel systeem. Vooruitlopend op het proces van politieke besluitvorming wil Chirp proactief de rol op zich nemen als hét onafhankelijke systeem naast dat van de commerciële banken.

Maatschappelijk belang
Nieuwe technologie maakt dat we tegenwoordig kunnen spreken van hyper-connectiviteit van persoon tot persoon en van persoon tot machine. Veel bedrijven rekenen al op de kracht van de smartphones van –  en het ‘zelf regelen’ door hun klanten. Chirp gaat een stapje verder. Wanneer mensen toch al bijdragen aan bedrijfsprocessen en onderlinge connectiviteit ter beschikking stellen, zouden zij dan niet meer betrokken moeten worden?

In de lijn van de coöperatieve gedachte wil Chirp toegevoegde waarde belonen daar waar het wordt het gecreëerd. Chirp stelt een gedeelte van de opbrengsten, die normaliter naar de traditionele spelers in betaalindustrie vloeien, beschikbaar voor actieve gebruikers. Gecombineerd met andere besparingen uit onderlinge connectiviteit levert dit een geldstroom op wat direct naar de samenleving wordt gerecycled. Toegankelijker systemen voor iedereen en betrokkenheid helpen bij revitalisering van de winkelstraat.

Roadmap

Proof of Concept
Q2 2021

Proeftuin met daarin een kleinschalige test van systemen bij enkele vooraf bepaalde retailers in Leeuwarden. Met zeer beperkte deelnemersaantallen en beperkte functionaliteit.

Pilot in Leeuwarden
Q3 2021

Uitrol van het platform in Leeuwarden middels een pilot om voordelen van schaalvergroting en hogere penetratiegraad te ervaren. Met meerdere deelnemende retailers en grotere aantallen consumenten. Nog steeds met beperkte functionaliteit.

Vrijstelling EGI
Q4 2021

Middels het verkrijgen van deze vrijstelling is een uitrol van Chirp richting de rest van Nederland mogelijk. Met vrije toetreding voor zowel Nederlandse retailers als internationale consumenten, met uitgebreide functionaliteit en restricties t.a.v. o.a. maximum totaal saldo binnen het systeem.

EGI vergunning
Q2 2022

Middels het verkrijgen van een EGI-vergunning bij de DNB en het bijbehorende Europees paspoort mag Chirp in de gehele Europese Unie acteren en zo ook internationaal opereren. Vrije toetreding voor alle retailers en consumenten in de EU en onbeperkte functionaliteit. Exponentiele groei.

Wet- en regelgeving

EGI-vergunning
Chirp’s betaaldienst wordt door de wet gezien als het uitgeven van ‘elektronisch geld’. Volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft), zal Chirp daarom een bepaalde type bankvergunning moeten hebben; een zogenaamde EGI-vergunning. EGI is de afkorting van Elektronisch Geld Instelling.

Als nieuw initiatief heeft Chirp op dit moment nog geen EGI-vergunning. Het verkrijgen van een vergunning is een kapitaalintensief traject. Wel bestaat de mogelijk om onder een zogenaamde vrijstelling van de EGI-vergunning, een beperkte marktintroductie te organiseren. Er gelden dan wel restricties ten aanzien van maximum account saldo en totale waarde van uitgegeven elektronisch geld. Chirp heeft al wel voorbereidingen getroffen voor een vrijstellingsaanvraag.

Heeft Chirp eenmaal de EGI-vergunning, dan mag Chirp middels het indienen van paspoort-notificatie opereren in de gehele Europese Economische Ruimte (de Europese Unie + Liechtenstein, Noorwegen en IJsland).

Stichting Cliënten Chirp
In aanloop naar de EGI-vergunning en de hieraan verbonden eisen is een speciale ‘Stichting Derdengelden’ opgericht en actief. De gezamenlijke tegenwaarde van alle euro’s die op de accounts binnen het Chirp platform staan (uitgegeven elektronisch geld), wordt aangehouden in girale euro’s op de bankrekening van deze stichting.  Om risico te spreiden bij het aanhouden van zeer hoge bedragen binnen de stichting, zal de Stichting Cliënten Chirp bankrekeningen aanhouden bij meerdere banken. Zo zijn de euro-tegoeden van accounthouders maximaal gewaarborgd.

Wwft
De Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) speelt een belangrijke rol bij de kernactiviteiten van Chirp. Banken zijn prominent in de actualiteit in verband met verscherpt toezicht op anti-witwas maatregelen. Chirp zal in dit kader de modernste instrumenten inzetten voor het uitvoeren van o.a. klantacceptatiebeleid en transactiemonitoring om het platform veilig te houden en fraude en misbruik van het transactiesysteem te voorkomen.

 

Participeren

Nieuwe toetreder met perspectief
De totstandkoming van Chirp is een kapitaalintensief traject. De investeringen gemoeid vanaf de eerste ontwerpen tot en met het moment van bereiken van status als vergunninghoudende organisatie zijn voor een start-up relatief hoog. Met name het feit dat er in deze hele periode nauwelijks of geen inkomsten tegenover (mogen) staan maakt dat kapitaalverstrekkers vertrouwen, visie en lange adem moeten hebben.

De eerste ronde investeringen zijn succesvol afgerond zodat het platform kon worden gebouwd. Voorbereidingen hebben plaats gevonden ten aanzien de toekomstig EGI-vergunningaanvraag wat marktoetreding mogelijk maakt. Met het opleveren van de Proof of Concept heeft Chirp bewezen dat het plannen in werkelijkheid kan omzetten en is de onzekerheid m.b.t. de haalbaarheid van het concept grotendeels weggenomen.

Maar we zijn er nog niet. Naast voor doorontwikkeling van het platform is nog een vervolginvestering nodig waarvan het leeuwendeel zal worden gebruikt voor het verwerven van de EGI-vergunning. Met name met het optuigen van Chirp naar ‘bancaire’ organisatie is veel kapitaal gemoeid. Als scale-up moet Chirp ter plekke versnellen om een compliance omgeving in al haar aspecten te bouwen. Niet het meest sexy, maar om als financiële onderneming in hele eurozone te mogen opereren een zeer aantrekkelijk perspectief!

Deelnemen
Chirp is niet gefinancierd door een bank of financiële instelling. In de geest van Chirp’s visie – Samen vormen we het Platform – is ook de funding verstrekt door ondernemers en particulieren. Zij hebben als medeaandeelhouders het benodigde werkkapitaal voor de eerste, cruciale fase verstrekt.

Ten behoeve van de vervolgfinanciering wil Chirp deze ingeslagen weg aanhouden en biedt Chirp een tweede gelegenheid om te participeren. Het betreft hier een constructie voor indirecte deelname in het aandelenkapitaal. Investeerders krijgen in principe geen zeggenschap, maar voor het rendementsperspectief zullen de aandelen in de toekomst vrij verhandelbaar worden.

De participatieronde valt buiten toezicht van de AFM. Neem voor meer informatie m.b.t. participatiemogelijkheden contact met ons op.